สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ส่งคู่มือทดสอบการอ่านออกเขียนได้และแบบกรอกคะแนน ชั้น ป.1

วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1208 ครั้ง

ประกาศสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1471 ครั้ง

เอกสารบรรยาย โรงเรียนสุจริต

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1126 ครั้ง

บัตรคำ bbl

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8840 ครั้ง

เอกสารบรรยาย การขับเคลื่อน

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 923 ครั้ง

แบบสรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการ กิจกรรม ตามนโยบาย

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 973 ครั้ง

แบบสุรป การนิเทศการจัดการเรียนรู้ (แบบสังเกตนักเรียน)

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1198 ครั้ง

คู่มือบันทึกผลการเรียน 57 ในระบบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2446 ครั้ง

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครสอบ O-NET ปีการศึกษา

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1267 ครั้ง

ส่งผลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จัดกลุ่มสี

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2160 ครั้ง

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมูลนิธิกรุงเทพฯ

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1194 ครั้ง

ผลจำนวนนักเรียน O net 2556 - 2557 คำนวนตัวบ่งชี้ที่ 5

วันที่โพสต์ 19 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1831 ครั้ง

การขอค่าพาหนะ รับ ส่งนักเรียน

วันที่โพสต์ 18 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1126 ครั้ง

ผลประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 2

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1240 ครั้ง

แจ้งโรงเรียนที่จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการอ่านฯ

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1445 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์ 20 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3175 ครั้ง

ส่งผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯและเปรียบเทียบ 2ปี

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2512 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ LAS ป.2 ป.4 ป.5 ม.1และ ม.2

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 9423 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 10 จาก 14 หน้า

บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK


 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน