สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532 office@mdh.go.th
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอภัย ปริปุรณะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุรทิน อุ่นเมือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวขวัญกมล นครชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายณรงค์เดช แสนโสม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศศินิภา อำภาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายราเชนทร์ มหานิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน