สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคลากร สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2564 เวลา 10:57 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ผู้บริหาร สพป.มุกดาหาร

ที่
ชื่อ  -  สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
1
นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ
ผอ.สพป.มุกดาหาร
089-5842268
 
2
ดร.ประภาส ไชยมี
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
096-0753165
088-6578211
 
2
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
085-7460318
 
4
นายพิเชษฐ์ มหาวงศ์
รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
086-6342853
 
5
นายมนตรี ลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
065-0972195
 

กลุ่มกฎหมายและคดี

1
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
094-5247809
 
2
นายพิศาล แก้วสพาน
นิติกรปฏิบัติการ
086-0266197
 

กลุ่มนโยบายและแผน

1
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
091-8617031
 
2
นายราเชนทร์ มหานิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-9838056
 
3
นายชูกิจ พาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
061-1659439
 
4
นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-0642655
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร

1
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
087-2282085
 
2
นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย
ลูกจ้างเหมารายเดือน
088-5612762
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
081-3895400
 
2
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
098-6133528
 
3
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
062-2274988
 
4
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
081-0483287
 
5
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
081-7496029
 
6
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
097-3197431
 
7
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
088-5727410
 
8
ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
089-2791375
 
9
ดร.ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก
ศึกษานิเทศก์
061-4244994
 
10
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
ศึกษานิเทศก์
091-1939955
 
11
นายจีรศักดิ์  ยาโน
ศึกษานิเทศก์
095-6181035
 
12
นางสาวอรพร  คนสนิท
ศึกษานิเทศก์
093-3624891
 
13
นายชยา ภาคภูมิ
ศึกษานิเทศก์
081-7009993
 
14
นางสาวนิศรา แสงทอง
ศึกษานิเทศก์
086-8501232
 
15
นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์
ศึกษานิเทศก์
091-8841495
 
16
นางพิมสุภางค์  นามบุตร
ศึกษานิเทศก์
061-1545464
 
17
ดร.พิไลวรรณ  วะลัยสุข
ศึกษานิเทศก์
081-7170339
 
18
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
081-3431047
 
19
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
098-2364485
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
091-3478639
 
2
นางขวัญกมล จันปุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
084-4708193
 
3
นางปราณี เผ่าเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
085-0086478
 
4
นางสาวพรรมณี นาโสก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
064-7496932
 
5
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
061-6958860
 
6
นางสาวอนง เสียงเพราะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
080-2617508
 
7
นางทวินันท์ ไชยมาโย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-5889024
 
8
นางปาริชาติ รอบคอบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
085-7553366
 
9
นางสุรีพร ที่ดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
093-2150904
 
10
นายวีระเดช  กุลวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
095-2256751
 
 
       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2
นางพรวีนัส ทองสิน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
092-6438868
 
3
นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
087-7740539
 
4
นายณรงค์เดช แสนโสม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
089-2688889
 
5
นางสาววิไลพร ยืนยั่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
062-7737113
 
6
นางยุพา ทิพย์นาคคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-9268754
 
7
นางสาวณัฐนันท์  มานิตย์
พนักงานราชการ
092-4635946
 

กลุ่มอำนวยการ

1
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
086-9105585
 
2
นางปาลิดา คำพิชิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
086-2268077
 
3
นายรุ่งเรือง อาจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-7865270
 
4
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
085-8564596
 
5
นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
083-0424241
 
6
นายนวิน เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
084-2939696
 
7
นายสังคม กาหาวงศ์
ช่างไฟฟ้า ช.๔
086-8526385
 
8
นายดำรงค์ อินทร์อ่อน
ช่างไฟฟ้า ช.๔
087-2168758
 
9
นายประจวบ สบู่ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
089-2426411
 
10
นางอรัญญา เมืองโคตร
ลูกจ้างชั่วคราว
063-4932180
 
11
นางสมปอง จงราช
ลูกจ้างชั่วคราว
080-7392268
 
12
นายประเดิม เมืองโคตร
ลูกจ้างชั่วคราว
084-2211047
 
13
นายสายทอง บุทธิจักร
ลูกจ้างชั่วคราว
093-4570493
 
14
นายภูมิชัย มหาวงศ์
ลูกจ้างเหมารายเดือน
088-2287211
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
065-2453664
 
2
นางสาวรินดา แสนเวียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
093-5916592
 
3
นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
096-8462436
 
4
นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
083-4163290
 
5
นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
095-6596934
 
6
นางสาวบัวจัน ซาเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
082-3416797
 
7
นางสุวรรณา สุขสเถียรโชค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
090-2857152
 
8
นางดวงฤดี เผ่าภูไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
099-4694466
 
9
นางอโณทัย ยืนยั่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
080-4965929
 
10
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
083-5614016
 
11
นายประสิทธิ์ สุยอย
ลูกจ้างเหมารายเดือน
092-0599515
 
12
นางสาวภัทฐราพร บุญสอาด
ลูกจ้างเหมารายเดือน
083-1463559
 
13
นางสาวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม
ลูกจ้างเหมารายเดือน
088-5614053
 

หน่วยตรวจสอบภายใน

1
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
089-8629872
 
2
นายราเมศ โภคสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
083-2834661
 

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2522
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน