+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model)

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการขอรับป้ายตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

2563

เกียรติบัตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มอบปี พ.ศ. 2563)

2563

รางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2563

ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2563

เกียรติบัตรวันครู ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ.2563

2563

เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563

2563

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK