สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2564 เวลา 11:16 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

แก้วมุกดาหาร

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
คำสายทองวิทยา
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายหัสดร  สุดชา
080-4604793
2
บ้านกุดโง้ง
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายพีระพงษ์  เผ่าภูไทย
088-5482100
3
บ้านดานคำ
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นางอภิวันท์  บุญประสพ
081-3203778
4
นาคำน้อยวิทยา
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิ์กล้า  ขุนทวี
088-5526539
5
เมืองใหม่
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์
081-9656023
6
บ้านศูนย์ไหม
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายประสาน  จันทร์เผือก
086-2210621
7
บ้านนาโปน้อย
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายอังกูร  อ้วนพรหมมา
089-8426738
8
มุกดาลัย
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายชาติชาย  ก่อคุณ  
081-2602572
9
ชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายประดิน  อินไชยา 
083-1507663
10
อนุบาลมุกดาหาร
มุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ
081-7394384
11
ชุมชนศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
นายวิเศษ  ปรีประสาท
089-2771370
12
บ้านบุ่งอุทัย
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
นายรวมมิตร  พันธ์มุก
091-0640079
13
บ้านส้มป่อย “รอดนุกูล”
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
นายประยูร  บุญประสพ
081-3202423
14
บ้านท่าไค้
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
นายทวีโรจน์  ไชยพันธ์แสน
087-2149348
15
บ้านโนนศรี
ศรีบุญเรือง
เมืองมุกดาหาร
นางเอมอร  ภูแด่น
089-2744693

คำอาฮวน ดงเย็น

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายรณชัย  ปัญญาพ่อ
087-2370858
2
บ้านคำเขือง
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายสมจิตร  แสนคำ
087-9608886
3
บ้านคำเม็ก
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
เรียนรวมกับโนนสะอาดราษฎร์บำรุง
 -
4
บ้านโค้งสำราญ
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นางชลนภา  ประภาศรี
084-5157603
5
บ้านดงมัน
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
084-6067554
6
บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายเศกสรรค์  ปัญญาแก้ว
096-3710008
7
บ้านพรานอ้น
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายพศิณศักดิ์  กลางประพันธ์
081-5467409
8
บ้านเหล่าคราม
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
นายโอนัด  เพชราเวช
081-8729950
9
บ้านเหมืองบ่า
คำอาฮวน
เมืองมุกดาหาร
เรียนรวมกับโนนสะอาดราษฎร์บำรุง
 -
10
บ้านดงเย็น
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นายสุดสาคร  ศรีลาศักดิ์
081-9541098
11
บ้านคำบง 2
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
 เรียนรวมกับบ้านป่งโพน
 -
12
บ้านโคกขามเลียน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นายประกอบ  มีธรรม
081-9543320
13
นราธิป-พร้อยสุพิน-บ้านโคกตะแบง
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นายอุทัยวุฒิ   ศรีจันทร์
087-2240507
14
บ้านป่งโพน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นายทินกร  วิชิตพันธ์
095-6609399
15
บ้านโพนสวาง
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นางเยาวรัตน์  แก้วมะ
085-7429933
16
บ้านสามขัว
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นายสมมัคร  ผลสว่าง
084-4282135
17
บ้านหนองแคนนาจาน
ดงเย็น
เมืองมุกดาหาร
นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจิรพิสิฐ
085-6821948

สะพานมิตรภาพ

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
สามขามิตรภาพที่ 3
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายปรัชญา  มานะวงศ์
087-9441697
2
แก้งโนนคำประชาสรรค์
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายสมถิ่น  โทจันทร์
085-5189218
3
บ้านคำป่าหลาย
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายอรรณพ   โพธิ์ศรี
087-8146549
4
บ้านนาคำน้อย 2
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
084-1269351
5
บ้านนาตะแบง 1
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายประกาศ  สว่างวงศ์
088-5948721
6
บ้านนาสองห้อง
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายศาสตรา  เพียงงาม
084-3899573
7
บ้านนาเสือหลายหนองยอ
คำป่าหลาย
เมืองมุกดาหาร
นายทินกร  จันทรโคตร
089-6239043
8
บ้านคำผักหนอกสงเปือย
บางทราย
เมืองมุกดาหาร
นายอดุลย์  ลมงาม
082-8595793
9
บ้านดอนม่วย
บางทราย
เมืองมุกดาหาร
นายวินัย  จันทร์ปัญญา
088-5619635
10
บ้านหนองแอก
บางทราย
เมืองมุกดาหาร
นายปริญญา  บุญล้อม
081-3895827
11
ชุมชนบางทรายใหญ่
บางทราย
เมืองมุกดาหาร
นางนิภาพร  อุปนิ
089-8634355
12
บ้านหนองหอยป่าหวาย
บางทรายใหญ่
เมืองมุกดาหาร
นายสมบัติ  นาจาน
089-8634255

ไตรมิตรนวพัฒน์

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านป่งเปือย
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายกี้   พรหมวงค์
093-9487723
2
บ้านนาโด่
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นางปาริชาต  ทับทอง
089-9405609
3
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายเกียรติศักดิ์   วังคะฮาต
081-2668943
4
ชุมชนนาโสก
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายประชาน  แสนสุข
081-2619979
5
บ้านหนองน้ำเต้า
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายไชยา  สุวะไกร
093-3295545
6
บ้านนาหัวภู
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นางเยาวลักษณ์  สะภา
091-1169402
7
บ้านเหล่าป่าเป้ด
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายประศักดิ์ชัย  ปู่ทา
080-0107084
8
บ้านนาถ่อน
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายจิรวัฒน์  ทะเสนฮด 
094-2919096
9
บ้านนาโสกน้อย
นาโสก
เมืองมุกดาหาร
นายศิวากร  เรืองแสง
084-7895207
10
ชุมชนโพนทราย
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
นายโอวาท  สุเลิศ 
081-7083781
11
บ้านม่วงหัก
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
นายแหลมทอง  แสนสุข
081-0508634
12
บ้านหนองหญ้าไซย์
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
นายวสันต์  ปัญญาบุตร
062-3289783
13
บ้านคำฮีเบญจวิทย์
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
ว่าที่ร้อยตรีชินชาติ  ชูคำสัตย์ 
088-4702453
14
บ้านแก่นเต่า
โพนทราย
เมืองมุกดาหาร
นายเกริกไกร  หนองสูง
081-2634065
15
บ้านกุดแข้
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
นายวิพัฒน์  บัวชู
087-4903905
16
บ้านกุดแข้ใต้
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
นางสาวดวงดารา  เจริญวงค์
084-7862732
17
บ้านดงยางนันทวัน
กุดแข้
เมืองมุกดาหาร
นายวิเชียร  สุขสำราญ
084-5906987

เมืองน้ำทิพย์

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านคำผึ้ง
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
นายอดิศักดิ์  หาญจริง
095-6054652
2
บ้านจอมมณีใต้
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
087-7714473
3
ไตรมิตรวิทยาคม
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
นางเอื้อมกาญจน์  จันทพันธ์
087-2332579
4
บ้านโนนตูม
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
เรียนรวมกับไตรมิตรวิทยาคม
 -
5
บ้านผึ่งแดด
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
นายพินิจ  ภูนาโคก 
089-7103575
6
บ้านหนองไผ่
ผึ่งแดด
เมืองมุกดาหาร
นายกฤษฎา  ปาวงค์
095-6700269
7
บ้านนาดี 2
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
นางสาวพิณทิพา  จันรอง
085-7457767
8
บ้านสงเปือยเหนือ
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
นายเพ็ญสมัย  แก้วตา
095-6625839
9
ห้วยยางจอมมณี
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
นายวุฒิชัย  ไชยกาศ
093-4956716
10
บ้านไร่
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
นางสุมาลี  นามแสง
088-5151036
11
บ้านดงมอน
ดงมอน
เมืองมุกดาหาร
นายบุญอำนวย  แฝงสาคู 
061-1234253
12
บ้านป่าหวาย
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
นายพัฒน์ธนเดช  ภาคภูมิ
093-4690375
13
บ้านพังคอง
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
นายทวีศักดิ์  สายคง
087-2345811
14
บ้านสงเปือย
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  ไชยมาโย
089-8434680
15
บ้านหนองบัว
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
นายสมบัติ  ศรีวิเศษ
085-2097924
16
บ้านหนองแวง
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
นายสุรศักดิ์  จันทรโคตร
084-3356903
17
บ้านโคก 1
บ้านโคก
เมืองมุกดาหาร
นายลิขิต  หาคุ้มคลัง
091-0643978

คำชะอีก้าวหน้า

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
น้ำเที่ยง
คำชะอี
นายเอกราช  พรหมพิบูลย์
081-9541597
2
บ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์”
น้ำเที่ยง
คำชะอี
นางภัทร์สิริย์  ไชยธงยศ
080-4029954
3
บ้านม่วง
บ้านเหล่า
คำชะอี
นายฉลาด  สุพร
089-2757924
4
บ้านแมด
บ้านเหล่า
คำชะอี
นางสาวอนัตตา  ชาวนา
090-8239887
5
บ้านเหล่า 
บ้านเหล่า
คำชะอี
นายทักษิณ  คนซื่อ 
086-2276642
6
บ้านโนนสังข์ศรี
บ้านซ่ง
คำชะอี
นายประสาทชัย  แสนนา
084-7889283
7
บ้านซ่ง
บ้านซ่ง
คำชะอี
นายสุรไกร  แสนโสม 
087-2319050
8
บ้านหนองไฮ
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
เรียนรวมกับบ้านเหล่าสร้างถ่อ
 -
9
บ้านเหล่าสร้างถ่อ
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
นายจักรกฤษณ์  โลคลัง
083-6675554
10
บ้านโคกสว่าง 2
เหล่าสร้างถ่อ
คำชะอี
นางวัชราภรณ์  สกุลทราย
062-1522102

คำชะอีศึกษาพัฒน์

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านค้อ"บ้านค้อ"วิทยาคาร
บ้านค้อ
คำชะอี
นายบุญทอม  สุพรรณ 
098-2439657
2
บ้านโคก 2
บ้านค้อ
คำชะอี
นายเชิญสิน  ไชยเพชร
086-2344062
3
บ้านดงยาง 1
บ้านค้อ
คำชะอี
นางสาวธนัตถ์กานต์  ศรีเฉลียว
089-8436862
4
ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้)
บ้านค้อ
คำชะอี
นางศิวพร  อาจหาญ
091-8625885
5
บ้านหนองสระพังทอง
โพนงาม
คำชะอี
นายธีรพงษ์  แสนยศ
062-1950899
6
บ้านดอนป่าแคน
โพนงาม
คำชะอี
นางสุมินตรา  โคตรพัฒน์
095-1722261
7
บ้านตูมหวาน
โพนงาม
คำชะอี
นายเชาวลิต  แสงเดือน
093-3831462
8
บ้านแฝก
โพนงาม
คำชะอี
นายคมกริช  บรรจง
062-3510110
9
บ้านโพนงาม
โพนงาม
คำชะอี
นายจีรศักดิ์   ศรีบุรมย์
081-4893303
10
บ้านนาหลวง 1
หนองเอี่ยน
คำชะอี
เรียนรวมกับบ้านหนองบง
 -
11
บ้านหนองบง
หนองเอี่ยน
คำชะอี
นายประยุทธ  ศรีเสน
086-2261641
12
บ้านหนองเอี่ยน
หนองเอี่ยน
คำชะอี
นายวรเชษฐ์  พันโกฏิ
090-2378800

คำชะอี  คำบก

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
ชุมชนบ้านคำชะอี
คำชะอี
คำชะอี
นายสมปอง  เสียงล้ำ
083-3435809
2
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
คำชะอี
คำชะอี
นายยุธนา  ผิวขำ
097-3170479
3
บ้านแก้งช้างเนียม
คำชะอี
คำชะอี
เรียนรวมกับชุมชนบ้านคำชะอี
 -
4
บ้านนาปุ่ง
คำชะอี
คำชะอี
เรียนรวมกับวัดหลวงปู่จามฯ
 -
5
บ้านโนนสว่าง 1
คำชะอี
คำชะอี
นายอิทธิพล  พุทธพรหม
083-9312633
6
บ้านหนองกะปาด
คำชะอี
คำชะอี
นายสมหมาย  คำมุงคุณ
081-9653822
7
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ  บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์”
คำชะอี
คำชะอี
นายมนาส    สาระไชย
081-7256317
8
บ้านกลาง
คำบก
คำชะอี
ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
081-0612295
9
บ้านคำบกราษฎร์นุกูล
คำบก
คำชะอี
นางโยษิตา  คนซื่อ
092-5632857
10
บ้านบาก 1
คำบก
คำชะอี
เรียนรวมกับวัดหลวงปู่จามฯ
 -
11
บ้านห้วยลำโมง
คำบก
คำชะอี
นางสาวชลินธร  บุตรดีวงศ์
095-9629264

ดอนตาล

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
ชุมชนดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
นายทวี  ซามงค์
081-5745230
2
บ้านนาม่วง 
ดอนตาล
ดอนตาล
นางกนกนุช  เขียวเขิน
061-0240099
3
บ้านโพนสว่าง
ดอนตาล
ดอนตาล
นายสมเกียรติ   ศรีสอาด
083-5998925
4
บ้านห้วยกอก 2
ดอนตาล
ดอนตาล
นายอนุศักดิ์   ว่องไว
091-8678500
5
นาสะเม็งวิทยา
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นายจิรวัฒน์   ผิวงาม
093-4797139
6
บ้านโคกพัฒนา
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นายพรสิทธิ์  ราชริวงษ์
081-7684964
7
บ้านนาสะโน
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นายไชยยศ  จันทพันธ์
095-2267540
8
นาหว้าประชาสรรค์
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นายวิชยา  คนไว
086-8623657
9
บ้านหนองกระยัง
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นางวริญารักษ์  โสมดา
062-4326592
10
บ้านภูผาหอมพัฒนา
นาสะเม็ง
ดอนตาล
นายบุญตา  เสนา
081-3899183

ภูสระดอกบัว

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
 บ้านห้วยทราย 2
บ้านไร่
ดอนตาล
นายสมบัติ  ทานะสิงห์
098-5910901
2
 บ้านหนองเม็ก
บ้านไร่
ดอนตาล
นายธนัตถกานต์  ลามุล
098-5561985
3
 บ้านนาทาม
ป่าไร่
ดอนตาล
นายจิตติพงษ์  มัธยม
085-6376846
4
 บ้านนาป่ง
ป่าไร่
ดอนตาล
นายสมหมาย  นุทธบัตร
086-8728094
5
 บ้านนามน
ป่าไร่
ดอนตาล
นายอุดมพร  ถาโคตร
083-0452723
6
 บ้านโนนสวาท
ป่าไร่
ดอนตาล
นายบุญแสง  สมไวย์
091-8611366
7
 บ้านภูล้อม
บ้านบาก
ดอนตาล
นายพิทยา  ศรีลาศักดิ์
099-9145150
8
 บ้านหนองบอน
บ้านบาก
ดอนตาล
นายวีรชาติ  บุตรดีวงศ์
089-5776875
9
 บ้านบาก 2
บ้านบาก
ดอนตาล
นายวิบูลย์   ราชอุดม
081-0537504
10
 บ้านนายาง
บ้านบาก
ดอนตาล
นายอรรคพล  แดนดี
093-3246147
11
 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ป่าไร่
ดอนตาล
นายไพโรจน์  ยืนยง  
085-9279111

ภูผาเทิบพัฒนา

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
 บ้านแก้ง 2
บ้านแก้ง
ดอนตาล
นายวุฒิไกร  จันทร
081-7082336
2
 บ้านคำดู่
บ้านแก้ง
ดอนตาล
นายสุริยัน   ทรัพย์ผล
093-5079994
3
 บ้านดง
บ้านแก้ง
ดอนตาล
นายวชิระ  แสงบุญ
084-6014607
4
 บ้านนาคำน้อย 1
บ้านแก้ง
ดอนตาล
นางสาวสุวิมล  คนไว
084-6702154
5
 บ้านภูวง
บ้านแก้ง
ดอนตาล
นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
089-4216122
6
 ชุมชนโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
นายโกสินธ์  พรหมเสนา
081-6619120
7
 บ้านนาโพธิ์
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
นายเดชดำรง  ตุระซอง
081-5926516
8
 บ้านโคกหนองหล่ม
โพธิ์ไทร
ดอนตาล
นายสมพร  หมันสิงห์
081-5465738
9
 บ้านเหล่าหมี
เหล่าหมี
ดอนตาล
นายพลพักษ์    คนหาญ
081-7259414
10
 บ้านโคกสว่าง 1
เหล่าหมี
ดอนตาล
นายเสน่ห์    สุพรรณ
081-8781998
11
 บ้านเหล่าแขมทอง
เหล่าหมี
ดอนตาล
เรียนรวมกับสยามกลการ 4
 -
12
 บ้านท่าห้วยคำ
เหล่าหมี
ดอนตาล
เรียนรวมกับสยามกลการ 4
 -
13
 บ้านนายอ
เหล่าหมี
ดอนตาล
นายนิพนธ์  ชื่นสุคนธ์
08 1954 8024
14
 บ้านป่าพยอม
เหล่าหมี
ดอนตาล
นายสุทัศน์  บุญแพง
080-4159524
15
 สยามกลการ 4
เหล่าหมี
ดอนตาล
นายทักษิณ    สุวรรณไตรย์
098-6837495

ร่มกกชัยพัฒนา

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
 คำแฮดประชาสรรค์
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายสมชัย  เจริญไกร
083-3721721
2
 บ้านนาหลวง 2
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายเชวงศักดิ์  บรรจง
087-2256306
3
 บ้านบะ
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายประภาส  หมั่นเรียน
089-8627429
4
 บ้านป่าแดง
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายอนุชา  บุรัตน์
085-7122674
5
 บ้านหนองสระพัง
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายเมฆสุวรรณ   วังวงค์
094-1701301
6
 บ้านอุ่มไผ่
กกแดง
นิคมคำสร้อย
นายสุพจน์  ทาระขจัด
088-5639079
7
 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
นายสุเพศ  ยุติพันธ์
081-0636856
8
 บ้านคำบง 1
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
นายสังคม  วีระพันธ์
089-9434179
9
 บ้านคำพอก 2
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
เรียนรวมกับบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
 -
10
 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
โชคชัย
นิคมคำสร้อย
นายธงชัย  บุตรกาล
085-8569600
11
 บ้านคำนางโอก
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
นายชุมพล  ประเทพา
098-1184790
12
 บ้านหนองนกเขียน
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
นายบุญรอด  ริมทอง
096-1873155
13
 บ้านนิคมร่มเกล้า
ร่มเกล้า
นิคมคำสร้อย
นายเศรษฐา  สลางสิงห์
097-0825431

คำสร้อย  นาอุดม

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านโนนเกษม
นิคมฯ
นิคมคำสร้อย
นางชญานิศ  ประเทพา
087-2319942
2
บ้านภูแผงม้า
นิคมฯ
นิคมคำสร้อย
นายเผย  สุพรรณโมก  
093-0833824
3
ชุมชนบ้านม่วงไข่
นิคมฯ
นิคมคำสร้อย
นายคุณาธรณ์  พลสาร
090-2476886
4
บ้านคำสร้อย
นิคมฯ
นิคมคำสร้อย
นายกานต์  นักลำ
081-9742461
5
บ้านด่านมน
นิคมฯ
นิคมคำสร้อย
นายบัญชา ภัทรกุลวิศาล 
087-2182444
6
บ้านนาอุดม
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
นายพงศ์พิสิฎฐ์  จันปุ่ม 
093-8919351
7
บ้านขอนแก่น
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
นายไชยนะคร   บัวระพันธ์
084-3929460
8
บ้านคำไหล
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
นางสาวปภาดา  สมประสงค์
095-6456971
9
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
นายสุริยา  เสียงเย็น
089-0403861
10
บ้านป่าเตย
นาอุดม
นิคมคำสร้อย
นายอุดม  ส่วยโสภา
085-2067542

ธารบังอี่

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านห้วยกอก 1
นากอก 
นิคมคำสร้อย
นายวิมาน  พันธุวรรณ
093-4956716
2
เตรียมทหาร รุ่นที่ 13 อนุสรณ์
นากอก 
นิคมคำสร้อย
นางสาวปรียะปภัสร์  ทาสีเพชร
086-0102287
3
บ้านนากอก
นากอก 
นิคมคำสร้อย
นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
094-2894863
4
บ้านนาสองเหมือง
นากอก 
นิคมคำสร้อย
นายอภิเชก  เผ่าภูไทย
093-0919342
5
บ้านน้ำเที่ยง 2
นากอก 
นิคมคำสร้อย
เรียนรวมกับบ้านนากอก
6
ป่งแดงวิทยาคม
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
นายสมชาย  อุตสาหะ
081-9740556
7
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
นางฐนิศรา  นักลำ
081-7258803
8
บ้านโนนสะอาด 2
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
นายชัยยา  สาระไชย
081-2631443
9
หนองข่าประชาอุทิศ
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
นายอภินันท์   อินลี
086-2347847
10
บ้านหนองแวงใหญ่
หนองแวง
นิคมคำสร้อย
นายพิริยะ  ทองมนต์
085-7547891

ดงหลวง

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านชะโนด 2
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
นายยุทธิยงค์  ฌามุงคุณ
 081-9994298
2
บ้านหนองยาง
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
นายวทัญญู  ปังอุทา
086-2187098
3
บ้านย้อมพัฒนา
ชะโนดน้อย
ดงหลวง
นางรัตติยา  ศรีนาม
093-5456694
4
บ้านโสก
ดงหลวง
ดงหลวง
นายศิโรจน์  อาจวิชัย
089-8617388
5
บ้านเปียด
ดงหลวง
ดงหลวง
นายอารักษ์  ทองมหา 
086-2343032
6
บ้านโพนแดง
ดงหลวง
ดงหลวง
นายพงศักดิ์   คนหมั่น
085-4509796
7
บ้านดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
นายไพฑูรย์  ศรีหลิ่ง
089-7101378
8
บ้านโพนไฮ
หนองแคน
ดงหลวง
สิบเอกเผด็จ  ปานอีเม้ง
086-2261225
9
บ้านก้านเหลืองดง
หนองแคน
ดงหลวง
นายนิพนธ์  สินพูน
083-3802820
10
ร่มเกล้า
หนองแคน
ดงหลวง
นายรังสรรค์  สุทารัมย์
087-8546314
11
ชุมชนบ้านหนองบัว
หนองบัว
ดงหลวง
นายประศักดิ์  จิตอามาตย์
089-8617975
12
บ้านน้ำบ่อดง
หนองบัว
ดงหลวง
นายจำรัส   รัตนวิชัย
085-7436268
13
บ้านเหล่าดง
หนองบัว
ดงหลวง
นายไมตรี  พนันชัย
081-5135472
14
บ้านหนองหนาว
หนองบัว
ดงหลวง
นายภาสกร   จันทะรักษ์
098-8826939

ดงหลวงตอนบน

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
บ้านกกตูม
กกตูม
ดงหลวง
นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์
083-1549635
2
บ้านแก้งนาง
กกตูม
ดงหลวง
นายสมบูรณ์   ศรีหาพล
098-1821884
3
บ้านขัวสูง
กกตูม
ดงหลวง
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพล  ห้วยทราย
087-9195937
4
บ้านนาหินกอง
กกตูม
ดงหลวง
นางเสาวลักษณ์  ธรรมวงศา
086-2283436
5
บ้านปากช่อง
กกตูม
ดงหลวง
นายยุทธนา  เชื้อคมตา
093-5059697
6
สยามกลการ 5
กกตูม
ดงหลวง
เรียนรวมกับบ้านกกตูม
 -
7
บ้านสานแว้
กกตูม
ดงหลวง
นายทองสม  สมลับ
083-6666292
8
หมู่บ้านป่าไม้
กกตูม
ดงหลวง
นางธฤษวรรณ  สุขโอรส
093-1317745
9
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
พังแดง
ดงหลวง
นายเปลื้อง  เชื้อเมืองแสน
082-1118055
10
บ้านนาหลัก
พังแดง
ดงหลวง
นายธีรกร  เชื้อคำจันทร์
089-2213840
11
บ้านฝั่งแดง
พังแดง
ดงหลวง
นายคำพันธ์  ชนะมาร
082 1362165
12
บ้านมะนาว  
พังแดง
ดงหลวง
นายสุธน  มูลตรีศรี
099-0131179
13
บ้านหนองคอง
พังแดง
ดงหลวง
นายสมศักดิ์  ศรีมาชัย
061-2594110
14
พระราชทานบ้านหนองหมู
พังแดง
ดงหลวง
นายไชยพันธ์  พันธ์ชาติ
087-2308894
15
ห้วยตาเปอะ
บ้านค้อ
คำชะอี
นายวรชาติ  สกุลเดช
093-6324986

หว้านใหญ่

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
เมืองพาลุกากรภูมิ
ชะโนด
หว้านใหญ่
นางทัศนีย์  บุญมาศ
098-6639945
2
บ้านชะโนด 1
ชะโนด
หว้านใหญ่
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ก้องเสียง
081-9544432
3
สมเด็จพระศรีฯ
ชะโนด
หว้านใหญ่
สิบเอกจิตติ  ช่างแกะ
081-7995769
4
บ้านขามป้อม
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
นายพิพัฒน์พล  ปุริมานุรักษ์
088-3597675
5
บ้านทรายทอง
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
นางกานต์พิชชา   ผิวผ่อง
084-8801939
6
ชุมชนบางทรายน้อย
บางทรายน้อย
หว้านใหญ่
นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธ์
080-1789128
7
บ้านสองคอน
ป่งขาม
หว้านใหญ่
ว่าที่ ร.ต.วินัย  วะหาโล
095-8213124
8
บ้านป่งขาม
ป่งขาม
หว้านใหญ่
นางสุกัญญา  ว่องไว
086-2309163
9
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ป่งขาม
หว้านใหญ่
นางสรัลรัชน์สิริ  สุดชา
083-2897011
10
บ้านนาดีโคกสวาท
ป่งขาม
หว้านใหญ่
นายสมพร  สุกรรณ์
084-3544669
11
บ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
นางปิยะมาศ  ขวานคร
089-8415695
12
บ้านหนองผือดอนม่วง
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
นายพิเชษฐ์  เจือจันทร์
081-9896582
13
บ้านหว้านน้อย
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
ว่าที่ ร.ต.วชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
081-2976797
14
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
นายสำพันธ์  แก้วโรจน์
081-5488486
15
บ้านโนนสว่าง 2
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
นายเมธาวิร  ชาวนา
080-1844844

เมืองหนองสูง

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
ชุมชนเมืองหนองสูง
หนองสูงเหนือ
หนองสูง
นายไพโรจน์  กลางประพันธ์
081-9645398
2
บ้านนาหนองแคน
หนองสูงเหนือ
หนองสูง
นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
091-0535132
3
บ้านคันแท
หนองสูงเหนือ
หนองสูง
เรียนรวมกับชุมชนเมืองหนองสูง
4
บ้านโนนยาง
โนนยาง
หนองสูง
นายพิจิตร  สุนทรส
081-0543475
5
บ้านคำพอก 1
โนนยาง
หนองสูง
นายยุทธชัย  น้อยทรง
087-9487310
6
บ้านงิ้ว
โนนยาง
หนองสูง
นายเศรษฐชาติ  ชาวันดี
081-8727143
7
บ้านวังนอง
โนนยาง
หนองสูง
นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
095-1694092
8
บ้านหนองโอใหญ่
โนนยาง
หนองสูง
นายโอภาส  จันปุ่ม
085-7659568

คีรีวงศึกษา

ที่ สถานศึกษา ตำบล อำเภอ ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร โทรศัพท์
1
 บ้านคำพี้
บ้านเป้า
หนองสูง
นายพัทธนา  กลางประพันธ์
087-0560814
2
 บ้านเป้าป่าแสด
บ้านเป้า
หนองสูง
นายกฤษฎา  อาจวิชัย
087-3740240
3
 บ้านภู
บ้านเป้า
หนองสูง
นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
084-5164917
4
 บ้านวังไฮ
ภูวง
หนองสูง
นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์
084-4282588
5
 บ้านนาตะแบง 2
ภูวง
หนองสูง
นายบรรดิษฐ์  แก้วศรีนวม
080-6140239
6
 บ้านบุ่ง
ภูวง
หนองสูง
นายอมรเทพ  เขมะปัญญา
080-1496373
7
 บ้านเหล่าน้อย
หนองสูงใต้
หนองสูง
นายพิพัฒน์  แสนโสม
089-4208109
8
 บ้านโคกกลาง
หนองสูงใต้
หนองสูง
นายศราวุธ  อาจวิชัย
080-8505556
9
 บ้านแวง
หนองสูงใต้
หนองสูง
นายเสกสรรค์  อาจวิชัย
084-4969882
10
 บ้านโคกหินกอง
หนองสูงใต้
หนองสูง
นายทองพูล  ไตรยวงศ์
091-0647392
11
 บ้านหลุบปึ้ง
หนองสูงใต้
หนองสูง
นายชา  ท่าประโคน
083-3773341
 

  

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2967
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน