สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มกฎหมายและคดี


กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย (ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ (ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ณ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี ของรัฐ (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

ประชาสัมพันธ์/เอกสาร/งานราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

MAIN LINK
 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน