สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ดร.มารุต อุปนิสากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


นายณรงค์ โล่ห์คำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


นายสุริยะ ใจวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ดร.ประภาส ไชยมี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


นายมนตรี ลาดนาเลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ดร.วิหาญ พละพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางนีรนาท ห้วยทราย

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นายวงศ์คำ ถิ่นวัน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายสายัณห์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


นายประสพสุข จันเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


นายสุรทิน อุ่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวสุลักขณา รักษา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน