+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

ITA-2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

สพป.มุกดาหาร ประชุมสภากาแฟ
4 ส.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การขอรับงบประมาณอุดหนุนการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับ date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 15:20:34 น.
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบาย date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 15:13:31 น.
การสรรหาและเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 13:05:58 น.
การประชุมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 12:02:12 น.
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 10:27:09 น.
การประชุมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 10:23:55 น.
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา ๑ เดือน (เดือนกรกฎาคม) date_range 04 ส.ค. 2564 เวลา 09:08:45 น.
เชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๖ (COVID-19) กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย( date_range 03 ส.ค. 2564 เวลา 16:19:43 น.
การถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27 และ 28) date_range 03 ส.ค. 2564 เวลา 14:55:51 น.
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช date_range 03 ส.ค. 2564 เวลา 14:10:00 น.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 date_range 02 ส.ค. 2564 เวลา 16:35:16 น.
การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ปฐมวัย date_range 02 ส.ค. 2564 เวลา 15:53:41 น.
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค date_range 02 ส.ค. 2564 เวลา 08:48:55 น.
แจ้งลิงค์ห้องประชุม Online การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่าน Zoom Cloud Application พร้อมทั้งเอกสาร ใบงาน ประ date_range 30 ก.ค. 2564 เวลา 15:53:47 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา date_range 30 ก.ค. 2564 เวลา 08:57:29 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล date_range31 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ date_range8 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ date_range8 ก.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range3 ก.ค. 2564
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range28 มิ.ย. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๑ (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๐ (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๒๙ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


.. ข่าวประชาสัมพันธ์..โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1
date_range19 ก.ค. 2564 person โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1

การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยโดยใช้ RDG MODEL
date_range14 ก.ค. 2564 person บ้านนาคำน้อย 2 เมืองมุกดาหาร

โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2564
date_range2 ก.ค. 2564 person บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

05 ส.ค. 2564

การใช้ห้องประชุมวันนี้

05 ส.ค. 2564 8.00-16.00 น. ประชุมทางไกลอบรมการประชาสัมพันธ์ 10 คน ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)
05 ส.ค. 2564 8.00-16.00 น. จัดทำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 20 คน ( นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.