+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

แจ้งการหักเงิน ชพค. ชพส. เพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2563 date_range 13 ก.ค. 2563 เวลา 11:37:26 น.
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference date_range 13 ก.ค. 2563 เวลา 09:25:41 น.
ขอเชิญวิทยากร การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 date_range 10 ก.ค. 2563 เวลา 15:57:37 น.
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 date_range 10 ก.ค. 2563 เวลา 15:55:36 น.
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 date_range 09 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:40 น.
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูฯ date_range 08 ก.ค. 2563 เวลา 09:25:47 น.
การจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา" date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:33:01 น.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:31:43 น.
การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2563 date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:44:49 น.
ขอเชิญประชุม date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:31:15 น.
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:18:25 น.
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:08:40 น.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 256 date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 13:44:11 น.
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:43:06 น.
เชิญมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหากรณีถูกฟ้องคดี date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:13:53 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายวงศ์คำ ถิ่นวัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุลักขณา รักษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

date_range11 ก.ค. 2563 person บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

date_range29 มิ.ย. 2563 person บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่

..งานประชาสัมพันธ์..


date_range24 มิ.ย. 2563 person นายเสริมศักดิ์ แสนจันทร์

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

14 ก.ค. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

14 ก.ค. 2563 8.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานและเอกสารผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 11 คน ( นางสาวขวัญกมล นครชัย)
14 ก.ค. 2563 8.00-16.00 น. ประชุม รายงานการตอบ OIT ของคณะทำงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ITA 20 คน ( นางทองพูล งามขำ)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.