+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
เหลืออีก
ถึงวันสอบ O-NET ป.6, ม.3
ป.6 วันที่ 1 ก.พ.2563
ม.3 วันที่ 1-2 ก.พ.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบการอ่าน (RT) ป.1
ระหว่างวันที่ 11-14 ก.พ.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบ NT ป.3
วันที่ 4 มี.ค.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบปลายปี ป.2,4,5 ม.1,2
ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 16:29:39 น.
การเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3เดือน date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:21:35 น.
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:03:17 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 20 ม.ค. 2563 เวลา 16:41:58 น.
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน date_range 20 ม.ค. 2563 เวลา 11:02:59 น.
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช date_range 20 ม.ค. 2563 เวลา 10:53:30 น.
ขอความอนุเคราะห์กรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 14:23:23 น.
ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกาา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 10:47:18 น.
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 09:09:23 น.
แจ้งสถานท่ีสอบอัจฉริยภาพ สสวท.รอบสอง date_range 16 ม.ค. 2563 เวลา 14:06:07 น.
ขอเชิญประชุม date_range 16 ม.ค. 2563 เวลา 13:49:33 น.
ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการ date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:41:57 น.
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:33:38 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษในงาน Mukdahan School Open House 2020 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:23:50 น.
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:02:54 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range17 ม.ค. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 date_range7 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ date_range3 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range24 ธ.ค. 2562
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

date_range20 ม.ค. 2563 person โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ นิคมคำสร้อย

โรงเรียนห้วยตาเปอะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

date_range20 ม.ค. 2563 person บ้านห้วยตาเปอะ คำชะอี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จ.เชียงใหม่

date_range4 ม.ค. 2563 person สมเด็จพระศรีนครินทราฯ หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

21 ม.ค. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

21 ม.ค. 2563

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.