+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การประชุม ๑๒th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 17:02:34 น.
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดมุกดาหาร date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:48:34 น.
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:02:31 น.
การถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 17:12:12 น.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2564 date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02:39 น.
แจ้งลิงค์ห้องประชุม Online การประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการปร date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:34:25 น.
การขอเบิกเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 date_range 14 ก.ย. 2564 เวลา 16:17:47 น.
การติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference เขตตรวจราชการที่ 11 date_range 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:05:58 น.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:09:23 น.
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 17:43:13 น.
แจ้งกำหนดการส่งมอบรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 15:10:32 น.
การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6 date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 14:41:01 น.
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 12:59:18 น.
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับและตรวจรับพัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ date_range 09 ก.ย. 2564 เวลา 14:11:37 น.
การร่วมพิธีรับมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 date_range 09 ก.ย. 2564 เวลา 13:41:57 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา date_range13 ส.ค. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล date_range9 ส.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล date_range31 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ date_range8 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ date_range8 ก.ค. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
date_range12 ส.ค. 2564 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

พิธีลงนามถวายพระพร
date_range12 ส.ค. 2564 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

17 ก.ย. 2564 รวบรวมหลักฐาน สอบปากคำข้าราชการครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง อำเภอนิคมคำสร้อย ( นายอภิชาติ เสียงล้ำ)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

17 ก.ย. 2564 8.00-16.00 น. เก็บข้อมูลประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา 5 คน ( นางทองพูล งามขำ)

แผนที่สพป.มห.

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

ข่าวการศึกษา