+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) date_range 24 ก.ย. 2563 เวลา 15:23:36 น.
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 16:29:07 น.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 15:58:18 น.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 15:06:34 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย date_range 22 ก.ย. 2563 เวลา 15:22:10 น.
แจ้งเข้าดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา date_range 21 ก.ย. 2563 เวลา 16:05:00 น.
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 21 ก.ย. 2563 เวลา 10:26:05 น.
ขอเชิญประชุม date_range 18 ก.ย. 2563 เวลา 16:22:56 น.
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 15:56:44 น.
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 14:45:53 น.
จัดส่งคู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 14:29:38 น.
การดำเนินคดีแพ่ง กรณีอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ date_range 15 ก.ย. 2563 เวลา 10:41:49 น.
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นักเรียนกลุ่มเดิม)แ date_range 15 ก.ย. 2563 เวลา 08:47:49 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range 14 ก.ย. 2563 เวลา 15:43:21 น.
การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานศึกษาธิการจัง date_range 14 ก.ย. 2563 เวลา 15:25:33 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ date_range24 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2 date_range16 ก.ย. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range5 ก.ย. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range31 ส.ค. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ date_range28 ส.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๑ (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๐ (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๒๙ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายวงศ์คำ ถิ่นวัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรทิน อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINKประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

25 ก.ย. 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด โรงแรมฟอร์จูน อ.เมืองฯ จ.นครพนม ( นายชูกิจ พาพันธ์)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

25 ก.ย. 2563 8.00-16.00 น. การจัดทำข้อมูลเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตค 63 10 คน ( นางสาวพรรมณี นาโสก)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date_range14 ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd date_range20 ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date_range14 ก.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ date_range15 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.