+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การติดตามการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning date_range 01 ธ.ค. 2564 เวลา 16:05:11 น.
การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 01 ธ.ค. 2564 เวลา 15:23:16 น.
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 01 ธ.ค. 2564 เวลา 10:34:09 น.
ขอความร่วมมือสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ให้ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา date_range 01 ธ.ค. 2564 เวลา 10:30:53 น.
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ date_range 30 พ.ย. 2564 เวลา 15:08:27 น.
การประเมินและตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 1 date_range 30 พ.ย. 2564 เวลา 14:03:18 น.
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ date_range 30 พ.ย. 2564 เวลา 09:12:43 น.
เรียนเชิญประชุมคณะวิทยากรอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา date_range 26 พ.ย. 2564 เวลา 17:05:53 น.
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศ สมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ date_range 26 พ.ย. 2564 เวลา 15:34:17 น.
การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิภพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 date_range 26 พ.ย. 2564 เวลา 10:07:47 น.
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 25 พ.ย. 2564 เวลา 16:43:58 น.
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว date_range 25 พ.ย. 2564 เวลา 15:34:43 น.
แจ้งเตือนให้ส่งหลักฐานเพื่อหักล้างเงินยืม date_range 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:26:37 น.
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร date_range 24 พ.ย. 2564 เวลา 16:40:35 น.
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร date_range 24 พ.ย. 2564 เวลา 16:31:11 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) date_range24 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำ date_range24 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range23 พ.ย. 2564
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ รอบที่ 2 พ.ศ.2564 date_range25 ต.ค. 2564
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา date_range13 ส.ค. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 มอบทุนการศึกษาจากผู้บริจาค
date_range25 พ.ย. 2564 person บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี

พิธีถวายราชสดุดี ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า?
date_range25 พ.ย. 2564 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน
date_range25 พ.ย. 2564 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

01 ธ.ค. 2564 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบุ่ง ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)
01 ธ.ค. 2564 ศึกษาดูงานฯ สพป.ยโสธร เขต 2 ( นายราเชนทร์ มหานิล)
01 ธ.ค. 2564 ศึกษาดูงาน สพป.ยโสธร เขต 2 ( นายราเชนทร์ มหานิล)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

01 ธ.ค. 2564 8.00-12.00 น. ประชุมบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 คน ( นางสาวขวัญกมล นครชัย)

แผนที่สพป.มห.

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

ข่าวการศึกษา