+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคำชะอี
date_range11 ก.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา date_range 15 ก.ค. 2562 เวลา 19:42:00 น.
การขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 12 ก.ค. 2562 เวลา 15:53:29 น.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ date_range 12 ก.ค. 2562 เวลา 09:08:39 น.
การเลือกกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา date_range 11 ก.ค. 2562 เวลา 08:48:44 น.
ขอมอบหนังสือโขน : มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Khon : Cultural Heritage of Humanity) date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 15:21:24 น.
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขยายนต่อ 3 ปี กระทร date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 12:36:49 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 12:33:32 น.
แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 12:30:35 น.
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 12:16:17 น.
เผยแพร่บทความคดีปกครองเกี่ยวกับวินัย date_range 10 ก.ค. 2562 เวลา 11:16:28 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT ปีงบประมาณ 2562 date_range 09 ก.ค. 2562 เวลา 17:26:55 น.
ขอเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT ปีงบประมาณ 2562 date_range 09 ก.ค. 2562 เวลา 17:18:37 น.
แจ้งคำส่ั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว date_range 09 ก.ค. 2562 เวลา 16:24:22 น.
การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 date_range 08 ก.ค. 2562 เวลา 09:49:40 น.
การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานศึกษาธิการจัง date_range 08 ก.ค. 2562 เวลา 09:47:19 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

16 ก.ค. 2562

การใช้ห้องประชุมวันนี้

16 ก.ค. 2562

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.