+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอความร่วมมือโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองในระบบ date_range 13 พ.ค. 2564 เวลา 13:29:11 น.
แนวทางการพัฒนาและการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2564 date_range 13 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:58 น.
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 date_range 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:50:30 น.
ขอเชิญรับชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์ date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 15:23:01 น.
การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดชื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 13:44:12 น.
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 13:31:24 น.
ขอเชิญประชุม date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 09:19:50 น.
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเร date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 15:20:30 น.
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 14:09:25 น.
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ E-GP แบบออนไลน์ date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:43:38 น.
โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า หรือปลายระบบสายส่ง date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:32:15 น.
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:32 น.
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:39:16 น.
การจัดสรรรถยนต์กระบะเพื่อใช้ในการรับ - ส่งนักเรียน กรณีเรียนรวมตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:08:48 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ date_range 06 พ.ค. 2564 เวลา 13:54:55 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.มุกดาหาร ประกาศรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) date_range12 พ.ค. 2564
ประกาศเลื่อนการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range5 เม.ย. 2564
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 date_range25 มี.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 date_range16 ก.พ. 2564
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 date_range22 ธ.ค. 2563

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วครา date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๑ (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๐ (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๒๙ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายวงศ์คำ ถิ่นวัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรทิน อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กำหนดวันชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับ ปฐมวัย

date_range9 พ.ค. 2564 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

แจ้งเลื่อนการรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

date_range4 พ.ค. 2564 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

date_range15 เม.ย. 2564 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๓

date_range9 เม.ย. 2564 person บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

14 พ.ค. 2564

การใช้ห้องประชุมวันนี้

14 พ.ค. 2564

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date_range14 ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd date_range20 ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date_range14 ก.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ date_range15 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.