สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ : 8 มิ.ย. 2565 เวลา 11:38 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการ 5 ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านห้องเรียนคุณภาพ 2) ด้านครูคุณภาพ 3) ด้านผู้บริหารคุณภาพ 4) ด้านสถานศึกษาคุณภาพ และ 5) ด้านผู้เรียนคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งเลขที่ 134/2565 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการดำเนินงานโครงการตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษา นั้น เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จัดการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศ และร่วมวางแผนการนิเทศโดยยึดหลักการ 5 ร่วม และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เป็นตัวแทนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน จึงได้กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 ? 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียนต่อไป

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน