สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน "ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ๑๐๐%" เครือข่ายดงหลวงตอนบน

โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2562 เวลา 20:53 น. IP: 110.78.183.37
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจากเครือข่ายดงหลวง จำนวน ๔๒ คน โดยแบ่งเป็น ๖ สาย ภาคเช้าออกนิเทศสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนิเทศติดตามงานนโยบายทั้ง ๓ ด้าน ๘ จุดเน้นของ สพฐ. และการขับเคลื่อนคุณภาพตามรูปแบบ 5M Model ของโรงเรียนในเครือข่ายดงหลวงตอนบน จำนวน ๑๕ โรงเรียน และภาคบ่ายร่วมประชุมสะท้อนผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวมรายโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทั้ง ๒ เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ