+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายราเมศ โภคสวัสดิ์


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ


นายราเมศ โภคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง อ.๗๔ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ กำหนดแผนงาน ฝึกอบรม ให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสถานศึกษา และรับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีที่
ยอมรับโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๒.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการตรวจสอบการรักษาสินทรัพย์ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ
๒.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้
๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒.๗ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน
๒.๘ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๙ งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายมอบหมาย และกรณีที่ นายราเมศ
โภคสวัสดิ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายประสพสุข จันเต็ม ปฏิบัติหน้าที่แทน