+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายประสพสุข จันเต็ม


ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
0898629872
prasopsok@gmail.com
นายประสพสุข จันเต็ม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง อ.๗๓ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่กำหนดแผนงาน ควบคุมดูแล กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในตลอดจนการฝึกอบรมให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด และรับผิดชอบงานดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและหน่วยงานรับตรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือสินทรัพย์ของทางราชการ
๑.๓ การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการเงินการบัญชีการงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน
๑.๔ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้
๑.๕ รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำเอกสารคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑.๗ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และกรณีที่ นายประสพสุข จันเต็ม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายราเมศ โภคสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน