+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางยุพา ทิพย์นาคคำ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0819268754
yu_pa_11@hotmail.com
นางยุพา ทิพย์นาคคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ. ๖๙
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานด้านธุรการหรือบริการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ ศึกษา ระเบียบ กฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาพร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อทำการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
๒.๒ ศึกษาสภาพของกลุ่ม ออกแบบงานสารบรรณ และวางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒.๔ ประสานงานเกี่ยวกับกลุ่มงานอื่นในการรับ-ส่งเอกสารราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามกำหนดเวลา
๒.๕ สรุปข้อมูลการรับ - ส่งหนังสือราชการแต่ละวันให้สามารถตรวจสอบได้
๒.๖ ตรวจสอบแฟ้ม นำเสนอแฟ้มของกลุ่มงานต่าง ๆ
๒.๗ อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
๒.๘ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๒.๙ งานดำเนินการเบิกวัสดุสำนักงานภายในกลุ่ม
๒.๑๐ จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม
๒.๑๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑) งานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒) งานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
๓) งานทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และการมอบรางวัลมูลนิธิอนุสรณ์ ?หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร?
๔) งานทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
๕) มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (EDF)
๖) ทุนการศึกษากองทุน ๔๐ ปี มข. เพื่อเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) ทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
๘) โครงการผู้สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์
๙) ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
๑๐) โครงการทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย
๑๑) ทุนมูลนิธิพูลพลัง
๑๒) ทุนมูลนิธิปูนซีเมนต์ไทย
๑๓) มูลนิธิไทยคม (ทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า)
๑๔) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกองค์การทหารผ่านศึก
๑๕) งานทุนการศึกษาอื่น ๆ
2.1๒ การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๒.๑๓ งานการประกวดและคัดเลือกโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
๒.๑๔ งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
๒.๑๕ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
๒๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางยุพา ทิพย์นาคคำ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นายวงค์คำ ถิ่นวัน ปฏิบัติหน้าที่แทน