+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0877740539
kingpavee2516@gmail.com
นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕๓
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูง ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๑) สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒) จัดทำแผนการส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๖.๒ ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
๑) โครงการอาหารกลางวัน
๒) โครงการอาหารเสริม (นม)
๓) โครงการอาหารปลอดภัย(อ.ย.น้อย)
๔) โครงการเด็กไทยทำได้
๕) โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี
๖) โครงการฟันสวยยิ้มใส
๗) โครงการมือสะอาดปราศจากโรค
๘) โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๙) โครงการส้วมสุขสันต์
๑๐) งาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อที่ร้ายแรงและการจัดหา
อุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖.๔ งานคุ้มครองป้องกันการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์
๖.๕ ประเมินติดตามผลการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
๑) ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒) จัดทำเครื่องมือให้สอดคล้องกับขอบเขตที่จะประเมินและติดตาม
๓) ดำเนินการเก็บข้อมูล
๔) วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
๕) สรุปผลรายงานเผยแพร่ผลการติดตาม
๖.๖ งานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นายคะเณ อาจวิชัย ปฏิบัติหน้าที่แทน