+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ.2565"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ.2565 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2565

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
1514/2565 นางสาวจารุวรรณ สีนา
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเมืองใหม่ 2565
1515/2565 นางจิรัชญา จันทร์วงศ์
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 2565
1516/2565 นางรัชนี มานิตย์
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง (โนนเหมืองคำโมเดล) 2565
1517/2565 นางสาวธัญลักษณ์ อุปแก้ว
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 2565
1518/2565 นางสาวปนัดดา อุทัยวัฒน์
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 2565
1519/2565 นางศิรินาถ มโนใจ
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดอนม่วย 2565
1520/2565 นางสาวชนัญชิดา บุตรปาละ
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านพังคอง 2565
1521/2565 นางสาววรรณอุมา บำรุงตา
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 2565
1522/2565 นางสาวจินตนา นาลงพรม
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านนาม่วง 2565
1523/2565 นางสาวดรุณี เชื้อดี
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านนาป่ง 2565
1524/2565 นางสาวอุไรพร แสนศรี
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านนาทาม 2565
1525/2565 นางสุจิตรา ภูศรีฐาน
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 2565
1526/2565 นางวนิดา ชื่นนิรันดร์
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านแก้ง2 2565
1527/2565 นางพูลทรัพย์ ด้วยโชติ
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 2565
1528/2565 นางวัชรินทร์ เมฆเสนา
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านคำบง ๑ 2565
1529/2565 นางสาวชาลิณี บุญอาจ
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 2565
1530/2565 นางภควดี กลางประพันธ์
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านแมด 2565
1531/2565 นางสาววีระชน พลเยี่ยม
ได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพ "มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้" ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" 2565
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 75 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK