+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2564"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2564 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2564

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
1/2564 เด็กหญิงรัชนีวรรณ แสนโสม โรงเรียนคำสายทองวิทยา 2564
2/2564 เด็กหญิงภาพร บุตรทศ โรงเรียนคำสายทองวิทยา 2564
3/2564 เด็กชายมกกะลา สุพรรทมาศ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2564
4/2564 เด็กหญิงชนัญญา ไชยยายงค์ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2564
5/2564 เด็กหญิงอลิษา บุตทศ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2564
6/2564 เด็กหญิงฐิตา ไหม้หวัน โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2564
7/2564 เด็กหญิงลักขณา บุปผาวงศ์ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2564
8/2564 เด็กหญิงณัฐพร ขันมณี โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2564
9/2564 เด็กหญิงญาณิศา สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2564
10/2564 เด็กหญิงธัญสินี คนเพียร โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2564
11/2564 เด็กหญิงทักษิณา ทองออน โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2564
12/2564 เด็กหญิงอินทุกา คำลือชัย โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
13/2564 เด็กชายสมปอง พิมสอน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
14/2564 เด็กชายสิริมงคล ใจกล้า โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
15/2564 เด็กชายสุริยะ ประกอบ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
16/2564 เด็กหญิงธัญยพร ทองออน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
17/2564 เด็กชายธีระภัทร์ ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2564
18/2564 เด็กชายสุรพงษ์ เชื้อดี โรงเรียนบ้านดานคำ 2564
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 85 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK