สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร รับการนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๑

โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2562 เวลา 21:28 น. IP: 110.78.181.21
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมรับการนิเทศและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชํานาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑๑ เป็นประธานการประชุมนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดในการนิเทศ ติดตามฯ ประกอบด้วย โครงการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ?หลักสูตรพื้นฐาน? โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) และโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการนี้ ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชํานาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ โดยมี ดร.ศิวพร อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ