สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ที่04114/ว787 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 เวลา 18:22 น. IP: 159.192.99.189
แชร์ให้เพื่อน

เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone) สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงแจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์ USO Net เข้าร่วมการประชุมชี้แจงๆตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ จัดส่งผู้แทนหน่วยงานละ ๒ ท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน Code แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างสถานที่ตั้งหน่วยงานและสถานที่จัดประชุมฯ (ไป-กลับ) ต่อ ๑ หน่วยงานและจัดหาที่พักให้เป็นระยะเวลา ๑ คืนก่อนวันประชุมชี้แจงในลักษณะพักคู่ (เฉพาะหน่วยงานที่มีระยะทางไปตั้งแต่ 900 กิโลเมตรขึ้นไปไม่สามารถเดินทางไป-กลับภายในวันประชุมได้)

 

 
 ไฟล์แนบ