+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวสุลักขณา รักษา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0872282085
sulukkana_r@hotmail.com
นางสาวสุลักขณา รักษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.42 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
2.3ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
2.4 ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6. การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
- วางแผนและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข โดยมีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูล
2.7 การจัดทำข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
- วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ ตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 จัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล สารสนเทศที่วางแผนไว้
- ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทำเป็นสารสนเทศ
2.9. การจัดทำข้อมูลตามความต้องการของจังหวัด
- การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
- ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
- การจัดทำรายงานสถิติจังหวัด ประจำปี
2.10 พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
- กำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
- ออกแบบวิธีการนำเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจำกัดของ ทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
- นำเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ การศึกษา
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สำหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การ
นำเสนอและพัฒนาระบบต่อไป
2.11 การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาความต้องการ ความจำเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อ ตัดสินใจและกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ
2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.13 กรณีที่ นางสาวสุลักขณา รักษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายชูกิจ พาพันธ์ปฏิบัติหน้าที่แทน