+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางพรวีนัส ทองสิน


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0926438868
venustongsin@gmail.com
นางพรวีนัส ทองสิน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕๗
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูง ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
๑) งานกำหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด
๒) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งให้
สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
๓) งานประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับทราบ และส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการ ศึกษาภาคบังคับ ก่อนถึงกำหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕) การจำหน่ายนักเรียน การรับย้ายนักเรียน การปฏิบัติตามการศึกษาภาคบังคับ
๖) งานการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) รายงานการรับนักเรียน
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) งานวางแผนประสานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากรและทรัพยากรทางการ-
ศึกษาการจัดทำสำมะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๓) ประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔) งานประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
๕) งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
กำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
๖) งานส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา
๗) งานส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
๔.๓ การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างสัญชาติ
๔.๔ การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน
๔.๕ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน
3) จัดทำทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
6) สร้างความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่างๆ
7) การสร้างเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
๔.๖ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
๔.๗ งานประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางพรวีนัส ทองสิน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน