+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาววิไลพร ยืนยั่ง


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0627737113
Lex.vilai@gmail.com
นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕๒
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.๑) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
๑) งานจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
๒) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษางานจัดเก็บข้อมูลการจบการศึกษา และบริการด้านข้อมูลการจบการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
๓) ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้
๔) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
๓.๒ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๓.๓ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม
๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
๔) ส่งเสริมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
๕) การคัดเลือกเด็กดีเด่นกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๓.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๑) งานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ
๒) งานส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน
๓) การเทียบโอนการศึกษานอกระบบ
๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางสาววิไลพร ยืนยั่ง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางพรวีนัส ทองสิน ปฏิบัติหน้าที่แทน