+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายคะเณ อาจวิชัย


นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
0847962713

นายคะเณ อาจวิชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕๑
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูง
ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
๑) งานส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น
๒) งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรมสัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
๓) งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน
ทั้งระดับ จังหวัด ชาติ และระดับโลก
๔) งานสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำ การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ งานลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้น
๕) งานธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร
๖) งานธุรการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๗) งานอนุญาตการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

๘) งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในเรือนจำ
๙) งานแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑๐) งานการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแนวทาง/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๑๑) งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด
๑๒) งานส่งเสริมให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
๑๓) งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ
๑๔) งานตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๑๕) งานปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
๑๖) งานประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
๑๗) งานการเงินและการบัญชีของสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๑๘) งานจัดเก็บเงินบำรุงลูกเสือประจำปี
๑๙) งานผู้ช่วยงานเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
๑) งานสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน
๒) งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนงานส่งเสริมให้สถานศึกษา
วางแผน การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย
ของนักเรียน
๕.๓ งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายคะเณ อาจวิชัย ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน