+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายวงศ์คำ ถิ่นวัน


นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
0956700079
won505@hotmail.com
นายวงศ์คำ ถิ่นวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๕๐
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงานสู ในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๗.๑ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
๓) ประสานงาน สนับสนุน การฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางการกีฬาชนิดต่าง ๆ
๔) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี
๕) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
๖) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
๗) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
๑) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจำเป็นของกิจกรรมแนะแนว
๒) ส่งเสริมให้ดำเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
๓) ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
๔) สนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
๕) ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
๖) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๓ งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
๑) งานป้องกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา
๒) งานวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน
๓) งานโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย
๗.๔ การดำเนินงานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๑) งานด้านสิทธิมนุษยชน งานส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี
2) งานป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ งานส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
๗.๕ งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๗.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นายวงค์คำ ถิ่นวัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้
นางยุพา ทิพย์นาคคำ ปฏิบัติหน้าที่แทน