+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางนวลออง ประยงค์หอม


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0898434284
noulong2502@hotmail.co.th
นางนวลออง ประยงค์หอม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ. ๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือพิจารณาวิธีการดำเนินงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมกำกับติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้ง การนำเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๒ วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ลงความเห็น ผ่านเรื่องเสนองานทุกกลุ่มงาน
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ
๑.๓ วิเคราะห์ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา พร้อมรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทำการศึกษาและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๑.๔ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๑.๕ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๖ จัดระบบบริหารจัดการ การควบคุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ติดตาม ดูแล ควบคุม กำกับ เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน
๑.๘ ติดตาม ดูแล ควบคุม กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานภายในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และกลุ่มงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทางราชการ
๑.๙ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑๐ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๙.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
๑.11 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๑๒ งานดำเนินการเกี่ยวกับ To Be Number One
๑.๑๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
๑.๑๔ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๑.๑๕ งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๑.๑๖ อบรม-ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
1.1๗ จัดทำระบบเฝ้าระวังป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
๑.๑๘ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจร่วมและการจัดระเบียบสังคม
๑.๑๙ รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.2๐ การดำเนินงานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒๑ ส่งเสริมและติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คำปรึกษารายบุคคล
๑.๒๒ ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน
๑.๒๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อโดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมชั้นเรียนและกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาเป็นต้น
๒.๑๔ งานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๒.๑๕ งานเพื่อความมั่นคง
๑) งานพัฒนาการศึกษาพื้นที่สูง
๒) งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองและพื้นที่ชายแดน
๓) งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
๔) งานผู้หลบหนีเข้าเมืองงานปฏิบัติการจิตวิทยา
๕) งานภัยคุกคามและข่าวกรองที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
2.1๖ งานวิเทศสัมพันธ์
๒.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณี นางนวลออง ประยงค์หอม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นายวงค์คำ ถิ่นวัน ปฏิบัติหน้าที่แทน