+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม

งานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร
งานหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
งานเบิกจ่ายดอกผลเงินกองทุนอาหารกลางวัน

นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
095-6596934
[email protected]
นางสาว รุจิวรรณ วงค์ขวาหูม ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ อ ๑๔

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญและประสบการณ์สูง เกี่ยวกับงานการเงิน ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ให้คําแนะนํา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน ต่อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติ และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้างประจํา และข้าราชการบํานาญ ในสังกัด
๑.๒ งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจําและผู้รับบํานาญ ในสังกัด
๑.๓ งานดําเนินการขออนุมัติเบิกเงินในระบบGFMIS ของงานในหน้าที่ทุกรายการ
๑.๔ งานดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้สามารถตรวจสอบ ยอดได้ตลอดเวลา
๑.๕ งาน ดําเนินการนําส่งเงินทุกประเภทตามระบบ GFMIS ทุกกรณี พร้อมเก็บหลักฐานส่งให้ งานบัญชีทุกครั้ง
๑.๖ งานดําเนินการจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา , ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจําในสังกัด
๑.๗ ดําเนินการจัดทําสรุปงบหน้าการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในสังกัดเพื่อขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
๑.๘ ดําเนินการจัดทําสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบํานาญ การศึกษาบุตรบํานาญ เพื่อขออนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
๑.๙ งานดําเนินการเป็นวิทยากรบรรยายหรือชี้แจง แนะนํา วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบทั้งหมด
๑.๑๐ งานดําเนินการเกี่ยวกับการรับผิดชอบการเบิกและจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเด็กนักเรียนเพื่อ โอนให้โรงเรียนในสังกัด
๑.๑๑ งานดําเนินการเกี่ยวกับการรับผิดชอบการเบิกเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อโอนเงินให้โรงเรียนในสังกัด
๑.๑๓ งานดําเนินการเก็บรวมรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
๑.๑๔ งานดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินและโอนเงินดอกผลของกองทุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัดและรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด
๑.๑๕ งานดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและการเบิกจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ด้วย ระบบ KTB Corporate Online
๑.๑๖ งานดําเนินการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัด
๑.๑๗. งานดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเสนอและเขียนเช็คเพื่อจ่ายเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงินทั้งเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑.๑๘ งานดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุมการรับโอนเงินนอกงบประมาณทุกรายการ และออกใบเสร็จรับเงินที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณทุกรายการ
๑.๑๙. งานดําเนินการตรวจสอบการส่งใช้เงินยืมรายการเงินนอกงบประมาณและออกใบรับ ใบสําคัญ การส่งใช้เงินยืมราชการเงินนอกงบประมาณ
๑.๒๐ รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินประเภทเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณในแต่ละวัน เพื่อมอบกลุ่มงานบริหารการบัญชี เพื่อลงรายการบันทึกทางการบัญชี
๑.๒๑ งานให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
๑.๒๒ งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒๓ งานปฏิบัติงานแทน นางสาวรินดา แสนเวียน และหรือ นางอโณทัย ยืนยั่ง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑.๒๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะสั้นบางส่วนของ หน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
๓.๒ ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการ ทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน

๔. ด้านการบริการ
ให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน

กรณี นางสาว รุจิวรรณ วงค์ขวาหูม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวรินดา แสนเวียน และ นางอโณทัย ยืนยั่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน