ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

วันที่แจ้งรหัสโรงเรียนโรงเรียนปัญหาที่แจ้งผู้แจ้งเบอร์โทรผู้แจ้งการดำเนินการแก้ปัญหาวันที่ดำเนินการแก้ปัญหาผู้ดำเนินการ
21 ม.ค. 256249010092เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ไม่สามารถรับสัญญาณได้นางสาวนิชาภา สารไชย0989156142คณะ สพป.นำโดย นายณรงค์ โล่ห์คำ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร นายอดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพบว่า ทางโรงเรียนยังใช้กล่องรับสัญญาณระบบ SD จึงได้ทำการติดตั้งกล่องระบบ HD ให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ก่อน และจะหาทางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการบำรุงรักษาต่อไป22 ม.ค. 2562หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
24 ม.ค. 256249010221บ้านนาขามป้อมวิทยาคมเครื่องไม่สามารถรับสัญญาณได้นางสาวภัสสร ด้วงคำภา0913781538สพป.ได้ประสานกับทางโรงเรียนแล้ว พบว่า กล่องรับสัญญาณชำรุด ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือของบประมาณจัดซ่อม มายัง สพป.เพื่อจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนแล้ว25 ม.ค. 2562นายอดิศร ก้อนคำ
25 ม.ค. 256249010150บ้านกกตูมที่วีเสียและกล่องรับสัญญาณไม่สามารถรับสัญญาณได้นางสาววิชญา หอมสนิท0655422027แจ้ง โรงเรียนหาร้านซ่อมทีวีในพื้นที่ ส่วนกล่องสัญญาณที่รับไม่ได้ ให้ โรงเรียนตรวจสอบก่อนว่าเป็นกล่องระบบใด ถ้าเป็นกล่องระบบเก่า (SD) ให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อกล่องระบบ HD ที่สามารถรับชมช่องการศึกษาทางไกลได้มาทดแทน25 ม.ค. 2562นายอดิศร ก้อนคำ
1 ก.พ. 256249010205บ้านแฝกไม่สามารถรับสัญญาณได้ว่าที่ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย0918620710พบปัญหาอุปกรณ์ได้รับความเสียหายที่น่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ากระชาก ดังนี้ โทรทัศน์ 1 เครื่อง กล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ HD จำนวน 1 เครื่อง และ หัว LNB จำนวน 1 หัว ได้แนะนำให้โรงเรียนทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงจากงบประมาณการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารแล้ว5 ก.พ. 2562นายอดิศร ก้อนคำ
5 ก.พ. 256249010203บ้านดอนป่าแคนสัญญาณใช้งานไม่ได้ครับนายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์0813898105พบสาเหตุไฟเลี้ยงหัว LNB ไม่พอ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาและแนะนำวิธีการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และพบปัญหากล่องสัญญาณชำรุด 1 เครื่อง ได้แนะนำให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งขอซ่อมมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่ออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมแล้ว เบื้องต้น สามารถใช้งานได้ครบทุกห้องที่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว5 ก.พ. 2562นายอดิศร ก้อนคำ
11 ก.พ. 256249010014บ้านโค้งสำราญไม่สามารถรับสัญญาณได้นายบุญยก สุวรรณพันธ์0892747245ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียน และได้แจ้งให้ทำเรื่องขอซ่อมอุปกรณ์19 เม.ย. 2562อดิศร ก้อนคำ
21 ก.พ. 256249010070บ้านกุดโง้งบางครั้งไม่สามรถรับสัญญาณได้นางสาวนิตยา วงษ์ษา0653852301ได้ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว19 เม.ย. 2562อดิศร ก้อนคำ
19 ส.ค. 256249010123บ้านภูผาหอมพัฒนาไม่สามารถรับสัญญาณได้ นางโสภา โพธิ์ไทร0612507072ประสานกับทางโรงเรียนแล้ว20 ม.ค. 2563นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย
26 ส.ค. 256249010146บ้านท่าห้วยคำสายสัญญาณชำรุด ใช้งานไม่ได้ กล่องรับสัญญาณพังนางสิริวรรณ นะมะหิมา0902346167แนะนำให้ทำหนังสือแจ้งมายัง สพป. เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณ20 ม.ค. 2563นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย
31 ส.ค. 256249010167บ้านฝั่งแดงช่องหายนายปฏิวัติ ผิวบาง0887106215ประสานทาง รร.แล้ว20 ม.ค. 2563นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย
27 มิ.ย. 256349010225บ้านหว้านน้อยรับสัณญานไม่ได้วินัย วะหาโล ผอ.รร0958213124กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.มุกดาหาร ได้ดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้ว16 ก.ค. 2563นายพงษ์เศรษฐ ห้วยทราย
17 ส.ค. 256349010184บ้านหนองกะปาดเข้าใช้งานทุกช่องของ DLTV ไม่ได้ ไม่สามารรับสัญญาณได้นายวีระเดช กุลวงศ์0952256751ทางหน่วยเคลื่องที่เร็ว ได้เข้าตรวจสอบอุกปรณ์และแก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
17 ส.ค. 256349010015บ้านดงมันไม่สามารถรับสัญญาณได้นายวิชัย พรมเทศ0935491583อุปกรณ์หัว LNB ชำรุด ได้ประสานทางโรงเรียนให้ประสานช่างในพื้นที่เข้าแก้ไข แล้ว 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
17 ส.ค. 256349010127บ้านนาคำน้อย 1- เข้าใช้งานทุกช่องของ DLTV ไม่ได้ - ไม่สามารรับสัญญาณได้นางสาวสุวิมล คนไว0896254745จากการตรวจสอบ พบว่า หน้าจานดาวเทียมมีกิ่งไม้บดบังวิสัยทัศน์ในการรับสัญญาณ ทำให้กลองทีวีดิจิทัลค้นหาสัญญาณภาพไม่เจอ ทางคณะได้แจ้งสาเหตุและแนะนำแนวทางการแก้ไข กับทางทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และจะติดตามผลต่อไป 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
17 ส.ค. 256349010115บ้านนาม่วงเข้าใช้งานได้เป็นบางห้อง ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทุกห้องได้ เมื่อเปิดพร้อมกันมีการดึงสัญญาณกันทำให้สัญญาณไม่เศถียร นายนิติพงศ์ จงเทพ0868647185จากการตรวจสอบ พบว่า หน้าจานดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งที่รับสัญญาณ ได้ไม่ค่อยดี ทำให้การใช้งานภาพไม่ค่อยเสถียร สัญญาณภาพเกิดการขาดหาในบางจังหวะ ทางคณะได้แจ้งทางโรงเรียนสาเหตุเบื้องต้นแล้ว และให้ทางโรงเรียนติดต่อช่างในพื้นที่เข้าแก้ไข ย้ายจุดติดตั้งจานดาวเทียมใหม่ 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
17 ส.ค. 256349010147บ้านนายอไม่สามารถรับสัญญาณได้? สัญญาณขาดหายนายทักษิณ? สุวรรณไตรย์0610463422จากการตรวจสอบ พบว่า ชุดอุปกรณ์จานดาวเทียมชำรุด 1 จุด / อุปกรณ์แยกสัญญาณ (splitter) อาจชำรุด 1 จุด และมีกล่องรับสัญญาณชำรุด ทางคณะ ได้แจ้งทางโรงเรียนทราบสาเหตุ และให้หาช่างในพื้นที่เข้าแก้ไขต่อไป 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
17 ส.ค. 256349010171บ้านโพนไฮบางชั้นเรียนไม่สามารถรับสัณญาณได้น.ส.ศิริรัตน์ เชื้อคำฮด0902463908ดำเนินการแก้ไขแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
18 ส.ค. 256349010046บ้านหนองแอกเครื่องรับของ samart ที่ต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ดูไม่ได้เลย แรกๆก็ได้ พอเปลี่ยนเป็น ทีโอที ก็ไม่ได้เลย เพราะ เครื่องรับ samart ต่อผ่านฮับ/แอคเชสพอยส์ ต่างหาก เข้าไปแก้ค่าก็ติดรหัส สู้เครื่องดาวเทียมไม่ได้เลยครับ ตอนนี้เปิดขึ้นมา มีตัวเลือก ค้นหาช่อง และ การตั้งค่า น่าจะแทรกรูปได้จะได้แนบให้ดูด้วย สรุปไม่เวิร์คครับ คงจะได้หาเงินไปซื้อกล่อง ดาวเทียม HDนายปริญญา บุญล้อม0813895827จากการตรวจสอบ พบว่า กล่องรับสัญญาณ digital life มีปัญหา สัญญาณคลื่นการรับส่งภาพเสี่ยง มีคุณภาพต่ำ ทำให้การรับชมภาพเสี่ยง สะดุด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหาการใช้งานไปยัง บริษัท ผู้รับผิดชอบให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปแล้ว 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
18 ส.ค. 256349010203บ้านดอนป่าแคนกล่องรับสัญญาณ samart เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ช่วงแรกๆดูได้ พอผ่านไป 3-4 วัน จะเปิดให้นักเรียนดู ดูไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ได้และไม่มีสัญญาณ แก้ไขเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่สามารถดูได้ ช่อง DLTV ดูไม่ได้สักช่องครับ สัญญาณขาดหาย นายประพฤทธิ์ ยืนยั่ง0963925629ได้ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
18 ส.ค. 256349010071บ้านดานคำ-เครื่องเปิดไม่ติด ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ -ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทุกห้องได้ เมื่อเปิดพร้อมกันสัญญาณดึงกัน ทำให้สัญญาณไม่เสถียรนางสาวทัศนีย์ จันปุ่ม0924066454จากการตรวจสอบ พบว่า กล่องรับสัญญาณ digital life มีปัญหา สัญญาณคลื่นการรับส่งภาพเสี่ยง มีคุณภาพต่ำ ทำให้การรับชมภาพเสี่ยง สะดุด ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหาการใช้งานไปยัง บริษัท ผู้รับผิดชอบให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปแล้ว 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
18 ส.ค. 256349010075บ้านนาโปน้อยไม่สามารถรับชมได้ เพราะการติดตั้งอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์นายอังกูร อ้วนพรหมมา0956141289เนื่องจากมีการย้ายจุด/เพิ่มจุด ติดตั้งอุปกรณ์ digital life ใหม่ ทำให้ระบบยังไม่สามารถทำงานได้ปกติ 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
19 ส.ค. 256349010186บ้านกลางระบบกล่องดิจิทัล: ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจาก การเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่มีการเชื่อมต่อช่องสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณ ระบบจานดาวเทียม: ไม่มีสัญญาณ แต่ คาดว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์นายรัชต์สุพล วิเศษศรี0875691229เนื่องจาก ปัญหาสัญญาณอินเตอร์ของโรงเรียน ไม่ค่อยเสถียร ทำให้การรับสัญญาณได้ไม่ดี (อินเตอร์ทางโรงเรียน เป็นแบบการยิงสัญญาณ ผ่านดาวเทียม เกิดจากการวางโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์แบบสายไฟเบอร์ของทาง ทีโอที ยังเข้าไปไม่ถึง) 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
19 ส.ค. 256349010083บ้านป่าแดงไม่สามารถรับสัญญาณได้นางพัชรมณฑ์ สุวรรณไตรย์0806604822เนื่องจาก ปัญหาสัญญาณอินเตอร์ของโรงเรียน ไม่ค่อยเสถียร ทำให้การรับสัญญาณได้ไม่ดี (อินเตอร์ทางโรงเรียน เป็นแบบการยิงสัญญาณ ผ่านดาวเทียม เกิดจากการวางโครงข่ายสัญญาณอินเตอร์แบบสายไฟเบอร์ของทาง ทีโอที ยังเข้าไปไม่ถึง) 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
20 ส.ค. 256349010029บ้านป่งโพนไม่มีสัญญาณเเละจอทีวีดำนายทวีภัทร ปัญยาวงค์098637128612 ธ.ค. 25631
1 ก.ย. 256349010014บ้านโค้งสำราญไม่มีสัญญาณ นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร0963701434ทางหน่วยเคลื่องที่เร็ว ได้เข้าตรวจสอบอุกปรณ์และแก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปกติ2 ธ.ค. 2563นายพงศ์เศรษฐ ห้วยทราย
2 ธ.ค. 256349010180บ้านกกไฮโนนน้ำคำไม่สามารถรับสัญญาณได้นางสาวสุมาลิน ตรีมาตร0634294525ทางหน่วยเคลื่องที่เร็ว ได้เข้าตรวจสอบอุกปรณ์และแก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2 ธ.ค. 2563หน่วยเคลื่อนที่เร็ว DLTV
23 ต.ค. 256449010010บ้านนาเสือหลายหนองยอทดสอบการปรับปรุงระบบการรับเรื่องแจ้งเตือนอดิศร ก้อนคำ0813431047ทดสอบระบบ / แก้ไขเรียบร้อยแล้ว23 ต.ค. 2564อดิศร ก้อนคำ
30 มิ.ย. 256549010146บ้านท่าห้วยคำสัญญาณดาวเทียมใช้ไม่ได้ นางสาวสุภัคษร จันทรักษ์0833720044กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โทรประสานงานกับทางโรงเรียนแล้ว เบื้องต้น สอบถามอาการกับครูผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุด21 ก.ค. 2565นางสาวสุลักขณา รักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5 ก.ค. 256549010124บ้านแก้ง2ทีวีเปิดไม่ติด 1 เครื่องนายสุรพงศ์ กินลา0850007535กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โทรประสานงานกับทางโรงเรียนแล้ว เบื้องต้น ทีวีชำรุด21 ก.ค. 2565นางสาวสุลักขณา รักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5 ก.ค. 256549010124บ้านแก้ง2อุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมใช้งานไม่ได้นายสุรพงศ์ กินลา0850007535กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โทรประสานงานกับทางโรงเรียนแล้ว เบื้องต้น ทีวีชำรุด21 ก.ค. 2565นางสาวสุลักขณา รักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
5 ก.ค. 256549010132บ้านนายางทีวีเสีย 2 เครื่อง เครื่องรับสัญญาณ 2 เครื่อง จานดาวเทียมชำรุด 1 จานนายโสภณ หอมนาน0864929602กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โทรประสานงานกับทางโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เบื้องต้น รับแจ้งปัญหากับคุณครูผู้รับผิดชอบแล้ว 21 ก.ค. 2565นางสาวสุลักขณา รักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
20 ก.ค. 256549010123บ้านภูผาหอมพัฒนาจอภาพไม่มีภาพ และภาพในทีวีมีรอยเส้น ภาพไม่ชัดเจน จำนวน 1 เครื่อง เสียงชัดเจน ภาพกระตุกนางโสภา โพธิ์ไทร0813899183กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้โทรประสานงานกับทางโรงเรียนแล้ว เบื้องต้น ท่าน ผอ.โรงเรียน แจ้งว่า ทีวีชำรุด21 ก.ค. 2565นางสาวสุลักขณา รักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
23 ก.ค. 256549010146บ้านท่าห้วยคำไมาสามารถรับสัญญาณได้นายวินิจ สอนพงษ์0966934963
7 ก.ย. 256549010014บ้านโค้งสำราญสัญญาณขาดหายนายสมชาย ใจดี0811234567