+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2563

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
1/2563 เด็กหญิงวิไลวรรณ แข็งแรง โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2563
2/2563 เด็กหญิงพลอยประภัส สุภา โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2563
3/2563 เด็กหญิงกรชนก บุญพา โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2563
4/2563 เด็กหญิงอันนา กรวยทอง โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2563
5/2563 เด็กชายสุธี สายบัว โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2563
6/2563 เด็กชายจักรกฤษ ประนมศรี โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
7/2563 เด็กชายชาญวิทย์ มลิขจร โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
8/2563 เด็กหญิงณิชกานต์ แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
9/2563 เด็กหญิงวรฤทัย เจริญสุข โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
10/2563 เด็กหญิงอรัญญา บุญซง โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
11/2563 เด็กชายกิตติศักดิ์ แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
12/2563 เด็กหญิงชลธิชา พิกุลศรี โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
13/2563 เด็กหญิงธัญชนก แข็งแรง โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
14/2563 เด็กชายอธิน อภิรัมย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
15/2563 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทน โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
16/2563 เด็กชายทักษ์ดนัย มีวงษ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2563
17/2563 เด็กชายสุภสัณห์ หาญสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่าไค้ 2563
18/2563 เด็กชายสุเมชัจจ์ ทองเภา โรงเรียนบ้านท่าไค้ 2563
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 88 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK