+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 51 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 หน้าต่อไป>>
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนStand Alone คุณภาพสูง date_range 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:21:28 น.
โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 date_range 25 ม.ค. 2564 เวลา 10:39:58 น.
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 date_range 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:49:14 น.
แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ date_range 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:41:40 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:12:43 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี date_range 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:04:45 น.
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน date_range 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:00:02 น.
แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เกี่ยวกับมาตรการมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 date_range 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:04:35 น.
ขอเชิญประชุม date_range 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:36:02 น.
การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:14:31 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:38:05 น.
แจ้งการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู date_range 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:31:59 น.
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ date_range 18 ม.ค. 2564 เวลา 14:12:21 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.-สพฐ. ปี 2564 date_range 17 ม.ค. 2564 เวลา 21:49:58 น.
กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม date_range 15 ม.ค. 2564 เวลา 15:50:47 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับ date_range 15 ม.ค. 2564 เวลา 14:38:53 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 15 ม.ค. 2564 เวลา 10:19:53 น.
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 date_range 15 ม.ค. 2564 เวลา 10:09:27 น.
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 date_range 14 ม.ค. 2564 เวลา 16:09:29 น.
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 date_range 14 ม.ค. 2564 เวลา 14:02:38 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 51 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 หน้าต่อไป>>