+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าต่อไป>>
การขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ.2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 date_range 11 ต.ค. 2562 เวลา 15:33:51 น.
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดมุกดาหาร date_range 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:56:35 น.
การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูกปัญญา date_range 10 ต.ค. 2562 เวลา 15:23:45 น.
แจ้ง-เพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) date_range 10 ต.ค. 2562 เวลา 11:44:09 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงสูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศิลป์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:26:03 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:06:34 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สาระงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง 9 ตุลาคม 2562) date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 11:03:34 น.
ส่งคำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศฺิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์และห date_range 09 ต.ค. 2562 เวลา 10:48:54 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 19:29:22 น.
แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 16:46:57 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับ date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:53:35 น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:03:56 น.
เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา date_range 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:01:08 น.
ส่งคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 16:42:01 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรีย date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 10:07:28 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 10:04:40 น.
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับ date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 09:35:54 น.
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 09:29:05 น.
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 date_range 07 ต.ค. 2562 เวลา 09:21:48 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมการแข่งขันดนตรี -นาฎศิล date_range 03 ต.ค. 2562 เวลา 14:44:29 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าต่อไป>>