+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าต่อไป>>
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ date_range 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:24:16 น.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 15:28:32 น.
การสำรวจความพร้อมการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:03:03 น.
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 11:39:56 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 14:49:54 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 14:47:36 น.
สำรวจการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:55:10 น.
แจ้งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤ๖การณ์จากโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:14:35 น.
แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:38:07 น.
การเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและไม่กีดกันให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำกิจกรรม รวมทั้งแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพและสร้างสรรค์ date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:25:59 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 11:22:46 น.
ขอความช่วยเหลือนักเรียนป่วยเสียชีวิต date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 11:20:47 น.
ขอความช่วยเหลือนักเรียนป่วยเสียชีวิต date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 11:17:52 น.
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น date_range 23 มี.ค. 2563 เวลา 11:12:04 น.
แจ้งเลื่อนการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น date_range 23 มี.ค. 2563 เวลา 11:08:33 น.
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 21 มี.ค. 2563 เวลา 17:39:19 น.
แจังการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2563 (70%) date_range 20 มี.ค. 2563 เวลา 15:52:42 น.
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (เพิ่มเติม) date_range 20 มี.ค. 2563 เวลา 15:37:37 น.
ข้อสั่งการนากยกรัฐมนตรี date_range 20 มี.ค. 2563 เวลา 14:56:44 น.
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร date_range 20 มี.ค. 2563 เวลา 13:48:07 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าต่อไป>>