+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2563

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
2298/2563 นางเกษมณี ธิพรพันธ์
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2563
2299/2563 นางธรรมพร ศรีมุกดา
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 2563
2300/2563 นางณัฐนันท์ ทองนุช
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2563
2301/2563 นางไพวัลย์ สุพร
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2563
2302/2563 นางเยาวรัช ปัญญาสาย
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2563
2303/2563 นางสาวธิดาพร ภูสนิท
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 2563
2304/2563 นางอภินันท์ อัญฤาชัย
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2563
2305/2563 นางอุดม ผิวขาว
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านพรานอ้น 2563
2306/2563 นายไพรุ้ง นาโสก
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนนาโสก 2563
2307/2563 นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองบง-นาหลวง 1 2563
2308/2563 นางนวกนก โฉมลักษณ์
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 2563
2309/2563 นางนภาพร แสนโสม
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดงยาง 1 2563
2310/2563 นางวิไล สุวรรณมาโจ
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 2563
2311/2563 นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2563
2312/2563 นางรุ้งชีวา วังโคตรแก้ว
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 2563
2313/2563 นางประทุมวัลย์ ทองมนต์
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคำบง 1 2563
2314/2563 นายมงคล กิตติยศธาดา
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 2563
2315/2563 นางมาลา ใจตรง
ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านนาสะโน 2563
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK