+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
เหลืออีก
ถึงวันสอบ NT ป.3
วันที่ 4 มี.ค.2563
เหลืออีก
สอบปลายปี ป.2,4,5 ม.1,2
วันที่ 12-13 มี.ค.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 28 ก.พ. 2563 เวลา 15:51:03 น.
การส่งต้นฉบับแบบทดสอบปลายปีและกระดาษคำตอบ date_range 28 ก.พ. 2563 เวลา 11:17:31 น.
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญและพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:25:39 น.
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:24:13 น.
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับคครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:23:08 น.
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับคครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:21:58 น.
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับคครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:20:52 น.
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ date_range 27 ก.พ. 2563 เวลา 15:28:53 น.
การประชุมด้วยระบบทางไกลเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึก date_range 26 ก.พ. 2563 เวลา 09:20:39 น.
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) date_range 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:04:22 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 24 ก.พ. 2563 เวลา 22:57:10 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 24 ก.พ. 2563 เวลา 10:39:30 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ date_range 24 ก.พ. 2563 เวลา 09:39:49 น.
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด date_range 24 ก.พ. 2563 เวลา 08:58:52 น.
การสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2562 date_range 21 ก.พ. 2563 เวลา 11:32:35 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (แก้ไข) date_range18 ก.พ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range25 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range17 ม.ค. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 date_range7 ม.ค. 2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด เรื่องประกวดราคา

date_range26 ก.พ. 2563 person บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

28 ก.พ. 2563 ออกตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนขนาดเล็ก รร บ้านเหล่าดง รรบ้านโพนไฮ รร บ้านกกตูม ( นายราเชนทร์ มหานิล)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

28 ก.พ. 2563 13.00-16.00 น. ประชุมกรรมการประเมินฯ (รอบ 1 เมย 63) 50 คน ( นางสาวพรรมณี นาโสก)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.